Årsmøte Dale IL 2017

Dato: 18.april 2018 kl 19:00

Stad: Fjalerhallen

Sakliste

 1. Godkjenne dei som har stemmerett.
 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane.
 3. Velje dirigent, referent, og to medlemar til å skrive under protokollen.
 4. Handsame idrettslaget si årsmelding, inkludert eventuelle gruppeårsmeldingar.
  Årsmeldinga kan du lese ved å gå inn på lenka:  Årsmelding 2017 komplett
 5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand
 6. Handsame forslag og saker.
  Det er kome inn 4 saker til årsmøte
 • 6.1 Forslag til vidare arbeid med Kaldhall
 • 6.2 Forslag om å vurdere eige årsmøte for Dale IL Fotball
 • 6.3. Forslag om økonomisk godtgjedsle til leiar av Dale IL
 • 6.4 Orientering om aktivitetsarenaer under planlegging i Fjaler og bruk av tippemidlar.
 1. Fastsetje medlemskontingent og treningsavgift
 2. Vedta idrettslaget sitt budsjett.
 3. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan.
 4. Val
  Leiar og nestleiar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemane skal veljast samla. Deretter skal varamedlemane veljast samla, og ved skriftleg val vert rekkjefølgja avgjort i høve til stemmetala.

Dale 10.04.2018

Saksdokument kan ein få ved å ta kontakt med leiar i Dale IL, Linda Hovland.
Mob: 99 01 78 52 eller e-post: daleidrettslag@gmail.com.

Velkommen
Styret i Dale IL